Koszyk Kontakt Zaloguj się
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych w p-ktach VII i VIII z niniejszego regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej ROVERS MEDICA e-sklep.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.


© Rovers Polska 2015